Ochrona środowiska 

Jednym z najważniejszych obszarów działalności grupy SULO jest ochrona środowiska. Jest więc zrozumiałe, że kwestia ta jest dla nas niezwykle istotna. Oprócz rygorystycznego przestrzegania przepisów prawa zawsze preferujemy inwestycje w rozwiązania zrównoważone. W ten sposób wdrażamy system zarządzania środowiskowego według DIN EN ISO 14001.

 

Polityka ekologiczna grupy SULO

 

Odpowiedzialne podejście do ochrony środowiska traktujemy jako bezwzględną konieczność. Wprowadzając nasz system zarządzania środowiskowego, chcemy również przyczynić się do zachowania naturalnych podstaw życia. Nie widzimy sprzeczności w dążeniu do celów ekonomicznych i przestrzeganiem zasad ekologicznych – ostrożne i skutecznie realizowanie polityki zarządzania środowiskowego to ważny element długofalowego sukcesu naszej firmy. Polityka ekologiczna umożliwia nam realizację naszych celów w zakresie ochrony środowiska, tworząc ramy do definiowania i oceny kompleksowych i pojedynczych założeń w tym obszarze.

W celu zapewnienia najwyższych standardów ekologicznych i ciągłego usprawniania procesów, grupa SULO wdrożyła system zarządzania środowiskowego. Służy on do systematycznego i kompleksowego rozpoznawania aspektów ekologicznych, a przede wszystkim do eliminacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Nasza działalność opiera się na następujących zasadach ekologicznych:
 

Przestrzeganie ustaw i rozporządzeń z zakresu ochrony środowiska

Podstawą naszej działalności gospodarczej, oprócz zasad polityki ekologicznej realizowanych przez naszą firmę, są przepisy ustawowe i urzędowe.
 

Własne zobowiązania

Poza przestrzeganiem ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska zobowiązaliśmy się do respektowania potrzeb wszystkich grup, z którymi mamy kontakt bezpośredni i pośredni.
 

Rozpoznawanie i unikanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko

Odpowiednio wcześnie identyfikujemy i oceniamy potencjalne szkodliwe oddziaływania na środowisko ze strony firm grupy SULO. Wykluczamy lub ograniczamy te oddziaływania, jeśli mamy na nie wpływ.
 

Zaangażowanie pracowników

Przekazujemy naszym pracownikom głęboką świadomość ekologiczną. Osoby na stanowiskach kierowniczych mają za zadanie służyć przykładem. Ponadto motywujemy naszych pracowników, aby w kwestiach związanych z ochroną środowiska przedstawiali własne pomysły i uczestniczyli w ich realizacji.
 

Stałe usprawnianie

Stale usprawniamy nasze działania w zakresie ochrony środowiska, dbając o zrównoważone zastosowanie środków. W ramach corocznej oceny sposobu zarządzania kierownictwo firmy sprawdza zasadność polityki ekologicznej, jej przestrzeganie oraz sprawność systemu zarządzania środowiskowego. Uwzględniamy zmieniające się warunki ramowe w zakresie ochrony środowiska poprzez dostosowywanie celów oraz opracowywanie i podejmowanie odpowiednich środków.
 

Uwzględnianie aspektów ekologicznych podczas projektowania produktów

Podczas projektowania nowych produktów czy akcesoriów zdajemy sobie sprawę, że – uwzględniając cały cykl życia – oprócz wymagań odnośnie bezpieczeństwa i jakości, musimy również zadbać o ochronę środowiska. Również nasze przyszłe rozwiązania będą się wyróżniać długą żywotnością i możliwością powtórnego wykorzystania surowców.
 

Produkty i metody produkcji przyjazne dla środowiska

Jeśli jest to możliwe pod względem technicznym, do wytwarzania naszych produktów stosujemy materiały przyjazne dla środowiska. Stosujemy bezpieczne urządzenia i metody, zgodne z aktualnym stanem techniki. Unikamy lub ograniczamy odpady produkcyjne oraz emisję do gleby, powietrza i wody.
 

Ekologiczne zarządzanie zasobami i odpadami

Oszczędzamy energię i surowce. Przede wszystkim unikamy produkowania odpadów. Przetwarzanie odpadów jest drugą opcją – do zamknięcia obiegu surowców wykorzystujemy surowce wtórne. Jeśli ponowne wprowadzenie do tego obiegu nie jest możliwe, dokonujemy specjalistycznej utylizacji.
 

Zaangażowanie partnerów biznesowych

Celowo wzmacniamy również świadomość ekologiczną u naszych partnerów biznesowych. Podczas wyboru dostawców uwzględniamy kryteria dotyczące ochrony środowiska. Firmy zewnętrzne pracujące na terenie naszych zakładów muszą postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska. Użytkownikom naszych produktów, po zakończeniu ich eksploatacji, oferujemy pomoc w specjalistycznej utylizacji.
 

Przejrzystość

O działaniach proekologicznych informujemy również zainteresowaną opinię publiczną.