Bezpieczeństwo pracy




 

W grupie SULO przykłada się szczególną wagę do bezpieczeństwa pracy. W każdej firmie grupy SULO specjalista ds. BHP dba o natychmiastowe likwidowanie zagrożeń, odpowiednie szkolenie pracowników i zwracanie ich uwagi na możliwe niebezpieczeństwa. Wymaga to stałego procesu usprawniania i rozwoju procedur. Aby zabezpieczyć maszyny i urządzenia, zawsze bierze się najpierw pod uwagę rozwiązanie techniczne. Tego typu inwestycje mają nieograniczony priorytet. Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązują wszystkie osoby na terenie zakładu w takim samym stopniu. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są przekazywane każdej osobie odwiedzającej przy wejściu na teren zakładu.

Doskonałe standardy bezpieczeństwa pracy grupa SULO zawdzięcza konsekwentnemu zaangażowaniu specjalistów ds. BHP, priorytetom stawianym przez kierownictwo firmy oraz przestrzeganiu przepisów i wzajemnej kontroli wśród pracowników.

Oprócz najwyższego certyfikatu w zakresie bezpieczeństwa pracy OSHAS 18:001, grupa SULO posiada certyfikat związku zawodowego BGHM wg wytycznych „Bezpieczeństwo z systemem”. Świadczy to o wysokim poziomie odpowiedzialności za pracowników oraz o gotowości do codziennego podejmowania wyzwań w tym zakresie.

 

Polityka BHP w grupie SULO

 

Jesteśmy zdania, że naszą pracę można wykonywać bezpiecznie i nie idziemy pod tym względem na żadne kompromisy. Naszą działalność prowadzimy tak, aby zapewnić dobre zdrowie i samopoczucie naszym pracownikom, pracownikom firm zewnętrznych oraz osobom związanym z wykonywaną przez nas działalnością. Wiemy, że stała poprawa standardów BHP ma bardzo duże znaczenie dla sukcesu firmy. Polityka BHP stanowi podstawę ramowego wyznaczania i oceny poszczególnych celów.

W celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ciągłego usprawniania procesów, firma SULO wdrożyła system zarządzania BHP.

Nasza działalność opiera się na następujących zasadach:
 

Postępowanie kadry kierowniczej

Pracownicy firmy SULO na wszystkich szczeblach odpowiadają za własne zdrowie i bezpieczeństwo, a swoim postępowaniem dają przykład innym. Kadra kierownicza podlega obowiązkowi sprawozdawczości w zakresie BHP. Menedżerowie swoim zachowaniem dają przykład pod tym względem.
 

Niebezpieczeństwa, ryzyka i środki kontroli

Identyfikujemy zagrożenia i ryzyka związane z naszą działalnością. Wprowadziliśmy odpowiednie środki kontroli i weryfikujemy je przy każdej zmianie, co pozwala na nieustanne wdrażanie usprawnień.
 

Kwalifikacje i postępowanie

Szkolimy naszych pracowników tak, aby mogli się przyczyniać do lepszych wyników w zakresie BHP.
 

Analiza wypadków i zapobieganie wypadkom

Wprowadziliśmy proces umożliwiający zgłaszanie lub rejestrowanie wypadków przy pracy i sytuacji grożących wypadkiem, aby wykluczyć powtarzanie się takich zdarzeń w przyszłości. Dzięki analizie przyczyn poszerzamy naszą wiedzę i opracowujemy zalecenia, które wspólnie wykorzystujemy i wdrażamy w grupie firm.
 

Firmy zewnętrzne

Wybieramy firmy zewnętrzne działające fachowo i skutecznie. W naszych zakładach egzekwujemy takie same zasady bezpieczeństwa i postępowania względem firm zewnętrznych, jak w przypadku pracowników SULO.
 

Nadzór, audyt i kontrola dodatkowa

Wprowadziliśmy i utrzymujemy udokumentowany system nadzoru BHP. Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i innych wymogów, z którymi się identyfikujemy. Przeprowadzamy regularnie audyty naszych środków kontroli ryzyka i systemów zarządzania. Obserwujemy zachowanie na wszystkich poziomach, aby stworzyć w firmie SULO kulturę ochrony zdrowia i pracy.