Ochrana životního prostředí 

Jedna z nejdůležitějších oblastí podnikání skupiny SULO se věnuje oblasti životního prostředí. O to více chápeme jako samozřejmost skutečnost, že ochrana životního prostředí zaujímá důležité místo. Kromě přísného dodržování zákonných předpisů ustavičně upřednostňujeme investice do trvalých řešení. Tímto způsobem realizujeme systém enviromentálního řízení v souladu s normou DIN EN ISO 14001.

 

Enviromentální politika skupiny SULO

 

Odpovědný vztah k životnímu prostředí chápeme jako bezpodmínečnou nutnost. Zavedením našeho systému enviromentálního řízení bychom chtěli rovněž přispět k zachování přírodních základů života. Sledování ekonomických cílů u nás není v protikladu s dodržováním ekologických principů – preventivní, účinně prováděné enviromentální řízení tvoří významnou složku našeho trvalého podnikatelského úspěchu. Enviromentální politika slouží jako VSTUPNÍ INFORMACE pro naše ekologické cíle a tvoří tak rámec pro stanovení a zhodnocení vytčených enviromentálních záměrů a jednotlivých cílů.

Tento systém enviromentálního řízení byl skupinou SULO zaveden pro zajištění vysoké ekologické úrovně a stálého zkvalitňování postupů. Slouží systematickému a úplnému podchycení ekologických aspektů a primárně také zamezení ekologicky škodlivých vlivů.

Naše jednání ovlivňují následující ekologické zásady:
 

Dodržení enviromentálních zákonů a nařízení

Vedle zadaných ustanovení enviromentální politiky jsou základem našeho podnikatelského jednání zákonná a úřední ustanovení.
 

Osobní závazek

Navíc dodržováním enviromentálních zákonů a nařízení jsme se zavázali k zaměření na potřeby všech oprávněných skupin v bezprostředním a nepřímém okolí.
 

Rozpoznání a zamezení negativního dopadu ekologických aspektů

Předvídavým způsobem identifikujeme a vyhodnocujeme potenciálně škodlivé ekologické vlivy, které vycházejí z podniků skupiny SULO. Ty, které jsme podstatně rozpoznali, a které můžeme ovlivnit, zamezíme nebo je snížíme.
 

Zapojení zaměstnanců

Našim zaměstnancům zprostředkujeme vyhraněné ekologické uvědomění. Vedoucí pracovníci jsou v tomto případě příkladem. Mimoto motivujeme naše zaměstnance k tomu, aby k problematice životního prostředí přispěli vlastními nápady a podíleli se na jejich prosazování.
 

Nepřetržité zlepšování

Naše enviromentální činnosti neustále zlepšujeme použitím přiměřených prostředků. V rámci každoročního vyhodnocení řízení kontroluje vedení společnosti přiměřenost enviromentální politiky, její dodržování, a také funkceschopnost systémů enviromentálního řízení. Změněné rámcové podmínky ochrany životního prostředí máme na zřeteli s tím, že jim přizpůsobujeme stanovené cíle a vypracováváme a uskutečňujeme tomu odpovídající opatření.
 

Zahrnutí ekologických aspektů při vývoji výrobků

Při vývoji nových výrobků nebo příslušenství se ujišťujeme – při zohlednění celého životního cyklu –, aby vedle požadavků vztahujících se na kvalitu a bezpečnost byly také splněny požadavky týkající se životního prostředí. I naše budoucí řešení se budou vyznačovat dlouhou životností a recyklovatelností.
 

Ekologicky přijatelné výrobky a výrobní postupy

Pokud to je technicky realizovatelné, používáme při výrobě našich výrobků ekologicky přijatelné materiály. Používáme bezpečná zařízení a postupy, které jsou v souladu se současným stavem techniky. Odpadům a emisím do půdy, vzduchu a vody vznikajícím z naší výroby se snažíme zabránit nebo je snížit.
 

Ekologické řízení zdrojů a odpadů

Úsporně nakládáme s energiemi a surovinami. Vzniku odpadu se, pokud to jde, vyhýbáme. Využívání odpadu představuje druhou alternativu naší obchodní činnosti – k uzavření oběhu manipulace se surovinami využíváme sekundární suroviny. Pokud není opětovné použití surovin v tomto oběhu možné, odborně je likvidujeme.
 

Napojení obchodních partnerů

Cíleně podporujeme i ekologické uvědomění našich obchodních partnerů. Náš výběr dodavatelů ovlivňují ekologická kritéria. Cizí firmy, které pracují v oblasti našeho závodu, nabádáme k ekologickému chování. Uživatelům našich výrobků nabízíme – po ukončení životnosti těchto výrobků – podporu při jejich odborné likvidaci.
 

Transparentnost

Zainteresovanou veřejnost informujeme o aktivitách enviromentální politiky.