Bezpečnost práce
 

Ve skupině SULO se bezpečnosti práce přikládá zvláštní význam. V každém podniku skupiny SULO se v oblasti bezpečnosti práce jeden odborný pracovník stará o to, aby rizika bezpečnosti byla neodkladně odstraněna, a aby pracovníci byli odpovídajícím způsobem poučeni a k dané problematice vnímaví. Toto vyžaduje neustálý proces zkvalitňování a vývoje. Při zajištění bezpečnosti strojů a zařízení se v centru pozornosti vždy nejdříve nachází technické řešení. Investice k tomuto účelu mají neomezenou prioritu. Důležité předpisy bezpečnosti práce platí stejným způsobem pro všechny osoby v areálu podniku. Informace týkající se bezpečnosti jsou předány každému návštěvníkovi při vstupu do areálu podniku.

Skupina SULO vděčí za skvělou úroveň bezpečnosti práce důsledné angažovanosti pracovníků bezpečnosti práce, priorizaci této problematiky ze strany vedení a dodržování předpisů a vzájemné kontrole mezi pracovníky.

Kromě nejvyšší dosažené úrovně certifikace bezpečnosti práce OSHAS 18001 má skupina SULO certifikát profesního sdružení BGHM v souladu se směrnicemi „Bezpečně se systémem“. To dokumentuje vysokou úroveň důležitosti, odpovědnosti vůči zaměstnancům a připravenost se těmito výzvami každodenně zabývat.

 

Politika bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve skupině SULO

 

Jsme přesvědčeni, že naše činnosti lze provádět bezpečně a při tom nepřistupujeme na žádné kompromisy. Naši podnikatelskou činnost provádíme takovým způsobem, aby bylo zachováno zdraví a blaho našich pracovníků, pracovníků cizích firem a osob, kterých se naše činnosti dotýkají. Víme, že neustálé zkvalitňování našich výkonů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce má velký význam pro úspěšnost podniku. Tato politika ochrany zdraví a bezpečnosti práce vytváří základ rámce pro stanovení a zhodnocení jednotlivých cílů.

Pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti práce a stálého zkvalitňování postupů byl společností SULO zaveden systém řízení bezpečnosti práce.

Naše jednání zároveň určují následující zásady:
 

Chování při řízení

Zaměstnanci SULO všech úrovní mají zodpovědnost za své vlastní zdraví a bezpečnost a chovají se příkladně vůči ostatním. Vedení je povinno podávat zprávu o zdraví a bezpečnosti práce. Vedoucí pracovníci vykazují při řízení v této oblasti příkladné chování.
 

Nebezpečí, rizika a kontrolní opatření

Zjišťujeme nebezpečí a rizika spojená s našimi činnostmi. Zavedli jsme přiměřená kontrolní opatření a stále je při změnách znovu kontrolujeme, abychom dosáhli stálých zlepšení.
 

Kvalifikace a chování

Své zaměstnance školíme tak, aby mohli důsledně přispívat ke zlepšeným výsledkům ochrany zdraví a bezpečnosti práce.
 

Rozbor nehodovosti a prevence nehod

Zavedli jsme postup, že pracovní úrazy a téměř vzniklé nehody se musí hlásit, zaznamenat, vyšetřit a analyzovat za účelem vyloučení případů jejich opakování v budoucnosti. Náš rozbor příčin pro nás generuje poznatky a doporučení, která společně využíváme a provádíme v rámci firemní skupiny.
 

Cizí firmy

Vybíráme cizí firmy, které pracují kvalifikovaným a účinným způsobem. Mezi zaměstnanci cizích firem a zaměstnanci SULO nečiníme rozdíl v požadavcích na dodržování bezpečnostních předpisů a pravidel chování v našich závodech.
 

Sledování, audit a dodatečná kontrola

Zavedli jsme dokumentovaný systém kontroly našeho zdraví a naší bezpečnosti práce a důsledně jej dodržujeme. Zavazujeme se k dodržování platných předpisů a ostatních požadavků, k nimž se hlásíme. Provádíme pravidelné audity našich rizikových kontrolních opatření a systémů řízení. Sledujeme chování na všech úrovních za účelem zajištění úspěšné osvěty v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce v SULO.